Logg på
a  a  a |  RSS RSS 

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksFornyMar > Hva er FornyMar

Hva er FornyMar

Hvordan kan fylkeskommunal praksis for koordinering og forvaltning i marin sektor videreutvikles med støtte i nyere forskning på styring og ledelse i offentlig sektor?

Dette innebærer at hovedmålet for prosjektet er å beskrive en neste-generasjon modell for samhandling og forvaltning i marin sektor, der fylkeskommunene søker å vektlegge koordineringselementet mellom likeverdige partnere i enda sterkere grad. Modellen skal:

• Ha betydning for realiseringen av Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014.

• Gi fylkeskommunene og deres samarbeidspartnere en tydeligere forståelse av fylkeskommunens ulike roller, og samspillet mellom disse.

• Ha overføringsverdi til andre deler av fylkeskommunenes prosesser og andre regioner.

I dette ligger også en forståelse for at nye prosesser for samhandling kan medføre behov for tilsvarende tilpasninger i måten ledelse utøves på.

FoU-prosjektet har følgende delmål:

1. Kartlegging og dokumentasjon av dagens fylkeskommunale prosesser i marin sektor; interne og eksterne aktører, arenaer, samt rammebetingelser for de ulike rollene, og for samhandling.

2. Utvikling og dokumentasjon av en ny modell for involvering og koordinering i grenseflatene mellom fylkeskommune og andre sentrale aktører, samt for koordinering av fylkeskommunenes interne arbeid for forvaltning og innovasjon i marin sektor.

3. Kunnskapsutveksling og læring gjennom aktiv dialog mellom fylkeskommunene, deres samarbeidspartnere i marin sektor, og forskningsmiljøene.

Forskningsarbeidet vil foregå i tett samarbeid med fylkeskommunene og AkvArena. Øvrige aktører vil bli trukket inn underveis. Eksisterende fora vil bli brukt for dette så langt råd. Dette borger for en tidlig forankring av løsningene som utvikles og snarlig identifisering av de mest kritiske barrierene. Internt i fylkeskommunene er både forvaltning og innovasjonsstøtte organisert i samme avdeling; dette gir betydelige fordeler for implementeringen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Adresse: Postboks 2560, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer

Tlf: 74 11 10 00

Fax: 74 11 10 51

E-post: postmottak@ntfk.no