Logg på
a  a  a |  RSS RSS 

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksFornyMar > Gjennomføring

Gjennomføring

Forskningsprosjektet vil bli gjennomført i to faser. Den første fasen vil bestå av en prosessanalyse, der målet er å forstå dagens fylkeskommunale praksis i forhold til marin sektor: Hvordan utøver fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag sin rolle i samhandling med partnere? Hvordan håndterer de sine interne koordineringsbehov? Og hvordan skjer beslutninger om endring og utvikling?

Kartleggingen er en kvalitativ analyse av organisatoriske elementer, og vil bygge på tre empiriske kilder: Dokumenter, intervjuer med nøkkelaktører, samt en felles søkekonferanse. Viktige elementer inkluderer 1) Formell struktur og organisering 2) Kultur; holdninger og kompetanse 3) Interaksjon og arbeidsprosesser; ledelse og samarbeidsformer 4) Teknologi og infrastruktur; møteplasser og samhandlingsarenaer og 5) Relasjoner og nettverk; internt og eksternt. Dette er sentrale elementer som kan vurderes separat og i sammenheng for å se hvilke utfordringer ledelse, medarbeidere og samarbeidspartnere opplever i dag, og hvor potensialet ligger for forbedring. Som en del av arbeidet i denne fasen vil man også søke å forstå effekter av tidligere initiativ og tiltak, og hvordan disse har påvirket fylkeskommunenes forvaltningspraksis. Denne fasen vil munne ut i en omforent beskrivelse av dagens situasjon, med formulering av utviklingsmål for neste fase.

Det kan bemerkes at denne delen av prosjektet også vil være en komparativ studie mellom fylkeskommunal koordinerings- og forvaltningspraksis i trøndelagsfylkene. De to fylkeskommunene styres etter ulike modeller (Nord-Trøndelag: Parlamentarisk modell, Sør-Trøndelag: Formannskapsmodell), fylkeskommunene har ulike størrelse, og følger i noen grad ulike interne prosesser. God kontekstuell forståelse ansees derfor som et viktig grunnlag for neste fase i prosjektet, og for å øke overføringsverdien til andre fylkeskommuner.

Neste fase er modellutvikling. Nyere forskning innen styring og ledelse av offentlig forvaltning basert på nettverkstankegang og åpen innovasjon danner det teoretiske fundamentet for denne fasen. Målet er å finne fram til en forvaltningspraksis som stimulerer til en bedre balanse mellom fylkeskommunenes koordineringsrolle eksternt og rolle som planmyndighet og innovasjonsagent internt, og som samtidig ivaretar både fylkeskommunenes og andre sentrale aktørers behov for effektivitet og jevnbyrdighet i beslutningsprosesser. I dette ligger det også viktige utfordringer knyttet til ledelse og administrasjon. Hvilke designprinsipper som vil legges til grunn (se f. eks. Bryson mfl. 2006), avhenger bl. a. av funnene i analysen. For å sikre relevans av resultatene fra denne fasen og komme fram til en modell for samhandlings- og forvaltningspraksis som kan senke terskelen for vellykket realisering av Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014, vil man utnytte eksisterende samarbeidsarenaer aktivt for diskusjon av preliminære forslag og resultater. I denne fasen vil prosjektets referansegruppe spille en sentral rolle; for å formidle erfaringer fra tilsvarende utfordringer i andre land, og for å sikre god integrasjon med gjeldende regelverk og rammebetingelser i Norge.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Adresse: Postboks 2560, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer

Tlf: 74 11 10 00

Fax: 74 11 10 51

E-post: postmottak@ntfk.no